Regulamin

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje o sklepie: Strona sklepu estyl.pl jest własnością Konrada Gałązki, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Konrad Gałązka MTEAM. Firma Konrad Gałązka MTEAM z siedzibą przy ulicy Muszyńskiej 6, 02-916, Warszawa wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

NIP: 521-320-31-03

Regon: 141572201

Email: sklep@estyl.pl

Telefon: 221120966

Oferta sklepu:

 1. Oferta prezentowana na stronie sklepu jest ofertą handlową. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Sklepu przez Klienta, co następuje poprzez złożenia zamówienia.

 2. Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

 3. Do każdego wysyłanego zamówienia załączamy specyfikację sprzedaży, paragon fiskalny lub fakturę VAT

 4. Od 01.01.2020 - w związku z wejściem w życie art. 106b. ust 5 ustawy o VAT w momencie sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, istnieje możliwość wystawienia faktury do paragonu wyłącznie, gdy na paragonie został zamieszczony NIP nabywcy.


§ 2

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.estyl.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

 2. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

 3. Regulamin - Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 4. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

 8. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

 9. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

 10. Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m. in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień;

 11. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;

 12. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, będący jednocześnie adresem e-mail Klienta;

 13. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.


§ 3

ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

Zamówienia

Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu. Złożenie zamówienia oznacza przyjęcie oferty Sklepu, w wyniku czego dochodzi do zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Datą zawarcia umowy jest data złożenia zamówienia. O przebiegu realizacji zamówienia klient jest szczegółowo informowany za pośrednictwem wiadomości e-mail. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Za niepoprawny adres uznaje się również ten, pod którym w terminie zgodnym z czasem realizacji zamówienia klient nie odbierze paczki. Do każdego zamówienia sprzedawca dołącza paragon fiskalny lub na życzenie Klienta fakturę VAT. W razie zainteresowania uzyskaniem faktury VAT, należy poinformować o tym fakcie zaznaczając podczas zamawiania produktu pole "Chcę otrzymać fakturę". Prosimy o podanie:

 1. Numeru zamówienia

 2. Nazwy firmy

 3. Adresu firmy

 4. Numeru NIP firmy


Nie zastosowanie się do powyższego punktu spowoduje brak możliwości wystawienia faktury VAT do zamówienia.


Czas realizacji zamówienia

Naszym celem jest, aby czas realizacji zamówienia, a tym samym oczekiwania na produkty był jak najkrótszy.

Na całkowity czas dostarczenia zamówienia składają się:

 1. czas na skompletowanie oraz przygotowanie przesyłki zamówionych produktów do wydania przewoźnikowi;

 2. czas na dostawę po stronie wybranej przez Klienta firmy kurierskiej (zależny od wybranej przez Klienta formy dostawy).

Obsługa Sklepu standardowo kompletuje zamówienie w 48 godzin od złożenia zamówienia w przypadku odbioru osobistego lub płatności przy odbiorze. Natomiast w pozostałych przypadkach po zaksięgowaniu wpłaty. W przypadku gdyby czas realizacji miał się wydłużyć będziemy informować o zaistniałej sytuacji mailowo. Dostawa trwa - w zależności od rejonu dostawy i dni tygodnia - od 1 do 4 dni roboczych. Odpowiednio całkowity czas otrzymania zamówienia waha się od 1 do 6 dni roboczych, chyba że inna informacja znajduje się na karcie danego produktu (należy pamiętać, że obowiązującą informacją na temat dostawy jest ta wyświetlana w momencie zakupu produktu). Informacja na temat przewidywanego czasu (jest to jedynie wartość szacunkowa) dostarczenia przesyłki znajduje się każdorazowo na karcie danego produktu oraz w otrzymywanym przez Klienta drogą mailową potwierdzeniu zamówienia.

Uwaga: Przewidywany czas realizacji zamówienia nie dotyczy sytuacji, w których produkt jest tymczasowo niedostępny w magazynach producentów oraz dane w formularzu zamówienia są niekompletne, nieprawidłowe (jak nr telefonu) lub punkty odbioru są nieaktywne. W takim przypadku Klient zostanie o tym fakcie poinformowany mailowo lub telefonicznie.


Jakość usług

Wszystkie oferowane przez nas towary posiadają gwarancję oryginalności. Nie stosujemy zamienników, nie sprzedajemy testerów - dostarczamy towar w 100% oryginalny.

Nasze przesyłki pakujemy w wysokiej jakości kartonowe opakowania. Trójwarstwowy karton ma wysoką wytrzymałość na zgniecenia i uderzenia. Oprócz tego pusta przestrzeń wokół produktu w kartonie jest wypełniana mechanicznym uszczelniaczem, aby przy drastycznych upadkach i uderzeniach nawet pomimo przebicia kartonu chronić towar.


§4

USZKODZENIA, BRAKI W TRANSPORCIE I OPÓŹNIENIA

 1. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 2. W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o sprawdzenie w obecności kuriera lub listonosza jej zawartości. Jeśli stwierdzisz uszkodzenia lub braki w towarze, opisz to koniecznie na dokumencie przewozowym lub w protokole reklamacyjnym w obecności i z podpisem listonosza/kuriera oraz nie przyjmuj paczki Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny. Wszelkie uszkodzenia powinny być zgłaszane natychmiastowo kurierowi. W przypadku braku takiego zgłoszenia reklamacja dotycząca uszkodzeń przesyłki lub jej zawartości może nie zostać rozpatrzona przez Przewoźnika.

 3. O w/w sytuacji proszę powiadomić sprzedawcę (221120966, sklep@estyl.pl lub wypełniając formularz kontaktowy na stronie sklepu (http://estyl.pl/contacts/).

 4. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu, przesyłka nie była kompletna lub zawartość nie odpowiadała zamówionym towarom – prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą (221120966 lub sklep@estyl.pl).

 5. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki klient proszony jest o zgłoszenie tego przypadku Sprzedawcy, a Sprzedawca dołoży wszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji.

 6. W przypadku zaginięcia przesyłki: Po złożeniu reklamacji u Przewoźnika, Sprzedawca zobowiązuje się wysłać ponownie zamówienie do Klienta (z uwzględnieniem stanów magazynowych i możliwości sprowadzenia towaru i ustaleń z Klientem) lub zwrócić równowartość zamówienia na wskazane konto bankowe lub adres domowy Klienta. Ponowna wysyłka lub spłata równowartości zamówienia będzie możliwa dopiero po rozpatrzeniu reklamacji przez przewoźnika, tj. po zwrocie zagubionej paczki do Sprzedawcy lub po otrzymaniu przez Sprzedawcę odszkodowania za zagubioną przesyłkę. Klient w przypadku gdyby jednak zaginiona przesyłka została doręczona jest zobowiązany do odmowy odbioru lub w przypadku odebrania – odesłania jej na koszt Sklepu.

§ 5

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Odstąpienie od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki klient ma możliwość odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. Warunkiem odstąpienia jest odesłanie produktu nienoszącego śladów użytkowania, uszkodzenia, w oryginalnym opakowaniu - dopuszczalna jest sytuacja w której Klient otworzy oryginalne opakowanie celem zapoznania się z zawartością. W przypadku odstąpienia Klient odsyła Towar na swój własny koszt (przesyłki od Klientów wysyłane za pobraniem nie będą odbierane przez Sklep). Do przesyłki należy załączyć dokument sprzedaży: paragon lub fakturę VAT oraz wysłać na maila sklep@estyl.pl informację o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu odstąpienia od umowy. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy i przyjęciu zwrotu w magazynie, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta, Sprzedawca zwraca poniesione przez Klienta koszty przy użyciu przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto, chyba że Sprzedawca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy ponosi Klient.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.

Paczkę (odpowiednio zabezpieczoną) należy odesłać pod adres:

ESTYL.PL

Aleja Krakowska 38

05-090 Janki


§ 6

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ I REKLAMACJE

Niezgodność towaru z umową

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat licząc od daty wydania rzeczy Klient ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową.

Do odsyłanego towaru należy załączyć pismo informujące o rodzaju niezgodności z umową, żądanym sposobie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową oraz paragon fiskalny lub fakturę VAT.

Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem.

Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta w przypadku uznania niezgodności towaru z umową. Klient powinien okazać w tym celu dokument wskazujący koszt wysyłki. Sprzedawca ponosi jedynie koszty najtańszej możliwej wysyłki obowiązującej w sklepie estyl.pl. Zwrot kosztów nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty odbioru paczki od kuriera, zostanie wówczas także wysłana informacja o przyjęciu zwrotu/ reklamacji.

Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć naprawiony lub wymieniony towar (w przypadku uznania niezgodności towaru z umową). Wzór formularza reklamacyjnego można znaleźć tutaj.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed jego upływem.


§ 7

OGRANICZENIA SPRZEDAŻY

Informujemy również, że zgodnie z regulaminem naszego sklepu internetowego z racji autoryzacji (zobowiązania umownego dotyczącego możliwości obrotu towarem dostępnym w naszej ofercie) jaką posiadamy na sprzedaż produktów dostępnych w naszym sklepie, prowadzimy sprzedaż tylko i wyłącznie opierającą się na systemie dystrybucji selektywnej towarów dostępnych w naszej ofercie. W związku z powyższym dozwolona sprzedaż za pośrednictwem naszej strony internetowej (estyl.pl) oraz sklepów stacjonarnych to 5 sztuk tego samego produktu z naszej oferty jednej tej samej osobie (tożsamy adres e-mail, adres fakturowania, adres dostawy) w ciągu 30 dni. W przypadku przekroczenia powyższego limitu danej referencji sklep zastrzega możliwość odmówienia realizacji zamówienia.


§ 8

SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

Dostawa

Zamówienia dostarczane są przez kuriera GLS, Orlen Paczka i Paczkomat.

Kurier GLS

Paczki są dostarczane w godzinach 8:00 - 16:00 (czasem dłużej - zależy od dostarczającego kuriera) od poniedziałku do piątku. W przypadku niezastania adresata, kurier zostawi Awizo, z prośbą o kontakt w celu ustalenia odbioru przesyłki. Próba dostarczenia przesyłki następuje dwukrotnie, każda następna próba jest dodatkowo płatna, a jej koszty pokrywa klient. Zdarzają się sytuację, że przesyłka umieszczana jest przez kuriera w punktach odbioru, o czym klient jest informowany przez Dostawcę.  Ze względu na godziny dostarczania przesyłek radzimy osobom pracującym o podawanie adresu do firmy. Estyl.pl przekazuje firmie GLS numer telefonu klienta, w celu umożliwienia kontaktu w przypadku problemów z dostarczeniem paczki pod wskazany adres. Regulamin firm kurierskich można sprawdzić, klikając w link: GLS.

Orlen Paczka

Operator dostarcza przesyłki do Punktu wskazanego przez Nadawcę najpóźniej w czwartym dniu roboczym następującym po dniu nadania Przesyłki. Klient zostaje o tym niezwłocznie poinformowany poprzez wiadomość SMS na podany przy składaniu zamówienia numer telefonu komórkowego. Przesyłka oczekuje na odbiór w wyznaczonym punkcie czas określony przez przewoźnika w wiadomości mailowej lub sms.  Regulamin Orlen Paczki można sprawdzić, klikając w link: Orlen Paczka.

Paczkomaty

W ciągu dwóch dni paczka jest dostarczana do wskazanego przez klienta paczkomatu. Klient na podany w zamówieniu numer telefonu otrzymuje specjalny kod, który musi wpisać na ekranie paczkomatu w celu odebrania paczki. Przesyłka oczekuje na odbiór w wyznaczonym paczkomacie czas określony przez przewoźnika w wiadomości mailowej lub sms. Regulamin Paczkomatów można sprawdzić, klikając w link: Paczkomaty.

Odbiór osobisty

Po dokonaniu przedpłaty oraz otrzymaniu informacji o skompletowaniu zamówienia, produkty można odebrać w jednym z naszych sklepów stacjonarnych. Zamówienie można odebrać w terminie 14 dni od dnia przesłania potwierdzenia statusu "gotowe do odbioru". Po upływie tego terminu zamówienie będzie anulowane.


§ 9

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Przelew

Przedpłatę prosimy realizować z wykorzystaniem poniższych danych. W tytule przelewu prosimy koniecznie podawać numer zamówienia (brak numeru zamówienia może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia). przesłany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Pozwoli nam to na szybką identyfikację wpłaty i przyspieszy wysyłkę.

Dane do przelewu:

58 1140 2017 0000 4702 0927 3725 (mBank)

Mteam Konrad Gałązka

ul. Muszyńska 6

02-916, Warszawa

Paczka z zamówionym towarem jest wysyłana po identyfikacji wpłaty na naszym koncie bankowym. W przypadku braku zaksięgowania środków na naszym koncie bankowym w ciągu 14 dni, zamówienie zostanie anulowane.


PayU.pl

Przy wyborze płatności za pomocą serwisu PayU.pl oraz banku Klienta nastąpi przekierowanie na stronę banku. Po poprawnym zalogowaniu oraz zatwierdzeniu wykonania przelewu  Sprzedawca zostanie natychmiast poinformowany o dokonaniu wpłaty i podejmie działania w celu wysyłki paczki do Klienta.

Za pobraniem

Oznacza, że należność za zamówienie należy zapłacić kurierowi przy odbieraniu paczki. W przypadku zwrotu zamówienia przez klienta przedsiębiorca wstrzyma się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.


§10

ZWROT ŚRODKÓW DLA KLIENTA

Zwrot pieniędzy dla klienta następuje poprzez przelew na wskazane przez klienta konto bankowe.

Konsument ma natomiast obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz). Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Koszty zwrotu rzeczy (czyli np. przesyłki do sprzedawcy) ponosi konsument. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub przed zawarciem transakcji nie poinformował o tym konsumenta.

§11

KOSZTY DOSTAWY

Aktualne koszty dostawy znajdują się TUTAJ.

§ 12

NEWSLETTER

 1. Klient ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej przez Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter.

 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Usługodawcy, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Usługodawcę lub podmioty współpracujące. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

 3. Klient może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z udostępniania mu usługi.

 4. Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera. W tym celu należy kliknąć w link znajdujący się w stopce każdej otrzymanej wiadomości tego typu.

 5. Wydawcą Newslettera jest sklep Estyl.pl.

 6. W ramach usługi przesyłania informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Subskrybenta adres e-mail wysyłana jest przez Wydawcę informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) ("Newsletter”).

 7. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika serwisu www.estyl.pl.

 8. Newsletter zawiera między innymi reklamy oraz opisy aktualnej oferty handlowej.

 9. Wydawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego i nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Subskrybentów bez podania przyczyny.

 10. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 13

REGULAMIN KONTA

 1. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta, należy dokonać uprzednio procedury rejestracji.

 2. Użytkownik zyskuje status zarejestrowanego Klienta w następstwie wykonania niezbędnych czynności rejestracyjnych w Sklepie. Klient dokonuje rejestracji, stosując się do odpowiednich komunikatów wyświetlanych na stronie, a następnie klikając przycisk „Zarejestruj”.

 3. Klient, rejestrując się na stronie, zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane oraz uzupełnić pola oznaczone jako obligatoryjne.

 4. Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji przez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Klienta, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta ze Sprzedawcą na czas nieokreślony.

 5. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie.

 6. W procesie Rejestracji Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.

 7. W momencie zarejestrowania się w naszym sklepie każda osoba otrzymuje automatycznie status na poziomie "Klient". Istnieje jednak możliwość podwyższenia swojego poziomu i skorzystania ze zniżek na towary. Aby podwyższyć swój poziom należy kupić produkty za odpowiednią kwotę. Wszystkie Twoje zamówienia są tutaj sumowane! Po opłaceniu ostatniego zamówienia obsługa sklepu zmieni Twój poziom Klienta, w ten sposób następne zakupy będą już tańsze.

Lista poziomów

 1. Srebrny Klient: Ogólna wartość zakupów: 300 zł, rabat: 1%

 2. Złoty Klient: Ogólna wartość zakupów 600 zł, rabat: 3%

 3. Diamentowy Klient: Ogólna wartość zakupów 1200 zł, rabat: 5%

 4. Rabat jest udzielany od momentu przyznania wyższego poziomu na wszystkie następne zakupy realizowane w naszym sklepie. Status klienta przyznawany jest w momencie zakończenia realizacji zamówienia (tzn. po jego dostarczeniu oraz opłaceniu przez klienta). W przypadku anulowania zamówienia nie jest ono brane pod uwagę przy ustalaniu poziomu Klienta. Rabat dotyczy wartości towaru.

§ 14

ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów. Przyczyna zmiany Regulaminu oraz jego nowa treść każdorazowo jest wskazywana w wiadomości mailowej skierowanej do zarejestrowanych klientów sklepu na min. 7 dni przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu.

 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.09.2021 roku. Wcześniejsze regulaminy dostępne są pod poniższym linkiem tutaj. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.